Aby odpo­wie­dzieć na pyta­nie: Co ozna­cza wesele w snach? prze­ana­li­zo­wa­li­śmy dla Was nie­zli­czoną ilość dostęp­nych sen­ni­ków. Co do jed­nego sen­niki są zgodne – wesele koń­czy jeden etap życia i otwiera drugi – nowy etap. Jeżeli osoby śniące są w trak­cie przy­go­to­wań do wesela to taki sen nie jest czymś nad­zwy­czaj­nym, bo Wasze myśli i każdą wolną chwilę pochła­nia temat wesela. Oso­bom dobrze zor­ga­ni­zo­wa­nym, chcą­cym mieć wszystko dopięte na ostatni guzik sen o weselu po pro­stu się przy­tra­fia!
Sen­niki suge­rują, że kiedy śni nam się wesele, jest to swego rodzaju sym­bol senny. Sym­bol na tyle istotny, że ma nam pomóc w odpo­wied­niej inter­pre­ta­cji snu o weselu,
oraz ma podyk­to­wać odpo­wiedź na nasze pyta­nia. Warto więc pod­jąć próbę zapa­mię­ta­nia co nam się przy­śniło np. ele­men­tów wesela, twa­rzy gości lub czyn­no­ści wyko­ny­wa­nych pod­czas tego wyda­rze­nia. Poni­żej przed­sta­wiamy nasz mini sen­nik ślubny „Kiedy przy­śni mi się wesele” (zaglą­daj­cie i czy­taj­cie!):

Wesele wła­sne

Sny o wła­snym weselu zapo­wia­dają zmiany i są sym­bolem przej­ścia z jed­nego etapu życia do dru­giego. Takie sny poja­wiają się wtedy, kiedy musimy pod­jąć jakąś decy­zję np. o zmia­nie pracy, czy zmia­nie miej­sca zamiesz­ka­nia. Jeśli śnimy o weselu i jeste­śmy w tym śnie szczę­śliwi, może to ozna­czać pomyślne zała­twie­nie danej sprawy w nie­dłu­gim cza­sie.

Suk­nia ślubna

Sen o bia­łej sukni to sym­bol miło­ści i pozy­tywna wróżba dla naszego związku. Jeśli jed­nak widzimy w naszym śnie podartą lub znisz­czoną suk­nię ślubną ozna­cza to, że
w naszym związku nie jest wszystko tak, jak być powinno. Kolor w życiu ma zna­cze­nie, tak jest i w tym przy­padku. Sen o zie­lo­nej sukni ślub­nej zwia­stuje speł­nie­nie sta­rego marze­nia. Sen o żół­tej sukni ślub­nej ostrzega osobę śniącą – przed zło­śli­wymi i fał­szy­wymi ludźmi
z naszego oto­cze­nia. Sen o sprze­da­wa­niu sukni ślub­nej to dobry sym­bol – zakoń­cze­nia peł­nego smutku i trosk okresu w życiu.

Inne zna­cze­nia snu o weselu

  • Orszak weselny – zwia­stuje spo­tka­nie miło­ści życia!
  • Być gościem na weselu – szczę­ście zacznie Ci sprzy­jać.
  • Wesele obcej osoby – ozna­cza nie­po­ro­zu­mie­nia rodzinne, które mimo wszystko uda się szybko zała­go­dzić.
  • Zapro­sze­nie na wesele – zwia­stuje spo­tka­nie z daw­nym przy­ja­cie­lem, któ­rego długo nie widzie­li­śmy.
  • Taniec na weselu – sen ten może (choć nie musi) ozna­czać nie­po­wo­dze­nie w inte­re­sach lub w innych dzie­dzi­nach życia.
  • Zła­pa­nie welonu – zapo­wiedź pozna­nia inte­re­su­ją­cej osoby, która może oka­zać się nową miło­ścią!
  • Nosić welon ślubny – zwia­stuje speł­nie­nie marzeń i/lub dobre wie­ści.

To co zaj­muje nas za dnia, jest póź­niej (bar­dzo czę­sto) przedmio­tem naszych noc­nych marzeń sen­nych. Sny mogą wyra­żać nasze pra­gnie­nia, ale mogą też pod­sy­łać nam wyłącz­nie czarne sce­na­riu­sze. Radzimy więc, aby sen o weselu inter­pre­to­wać jako pozy­tywny znak fak­tycz­nie dobrej zmiany, odrzu­ca­jąc myśli o pechu i nie­po­wo­dze­niu. Nie bójmy się myśleć pozy­tyw­nie, a na pewno wszystko w tym wyjąt­ko­wym dniu pój­dzie zgod­nie z pla­nem!

5/5 - (1 głosów)
REKLAMA
pozycjonowanie stron baner